AUKCJA KONI

PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ

05-07-2018 rok

( CZWARTEK )

PROGRAM:

09.00-10.00 OTWARTE STAJNIE

10.00 – 11.00 REJESTRACJA KLIENTÓW- Biuro w Pałacu

11.15 AUKCJA – przed Białą Stajnią

ORGANIZATOR:

STADNINA KONI IWNO Sp. z o.o.

IWNO, UL. PARK MIELŻYŃSKICH 1/1

62-025 KOSTRZYN WLKP.

TEL. 61-8178-011 FAX 61-8178-059

PREZES ZARZĄDU TEL. 665-277-977

KIEROWNIK STADNINY-GŁÓWNY HODOWCA TEL.693-34-34-74

Wykaz koni przeznaczonych do sprzedaży:

KONIE – OGIERY Z LIECNCJĄ

 1. Jovellanos xx ur. 2004 ( Jape – Jovanka po Enjoy Plan ) ogier posiada licencję na krycie w rasach: wlkp., młp. sp, śl.

KONIE UŻYTKOWE/HODOWLA

 1. Indila xx siwa ur. 2014 ( Ruten – Imogena po Fourth of June
 2. Tungaria xx siwa ur. 2014 ( Safety Wire – Turbia po Nible )
 3. Kirowa xx siwa ur. 2014 ( Ruten – Konsola po Fourth of June )
 4. Treonina xx gniada ur. 2010 ( Jape – Tassinaia po Enjoy Plan )
 5. Trypsyna xx kaszt. ur. 2006 ( Be My Chier – Turkawka po Krater ) źrebna og. Jovellanos
 6. Ninjago xx gn. ur. 2015 ( Ruten – Nicolena po Belenus )
 7. Sygryd xx gn. ur. 2015 ( Estejo – Sygryda po Baby Bid )
 8. Kurier xx gn. ur 2015 ( Nowogródek – Koronacja po Belenus )

WARUNKI AUKCJI

 1. Do licytacji mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne na równych prawach, bez żadnych ograniczeń.
 2. Warunkiem dopuszczenia do licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł PLN lub ekwiwalent w biurze w dniu aukcji. Wadium przestanie być przyjmowane na 15 minut przed godziną rozpoczęcia aukcji
 3. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji każdego konia. Wpłacone wadium zostaje zaliczone w cenę zakupu. Wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bezpośrednio po aukcji o ile zakup nie dojdzie do skutku.
 4. Licytacja będzie prowadzona systemem zwyczajowo przyjętym na aukcjach sprzedażnych koni.
 5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. W przypadku powstania sporu między dwoma lub więcej licytującymi, sporny koń poddany zostanie ponownej licytacji od najwyższej ceny niespornej, lub też spór zostanie rozstrzygnięty przez aukcjonera. Wystawca zastrzega sobie prawo wycofania z licytacji każdego konia bez podania przyczyny
 6. Nabywca zobowiązany jest potwierdzić podpisem zakup każdego konia bezpośrednio po aukcji.
 7. Nabywca zobowiązany jest wpłacić należność za konia /konie/ na konto Stadniny Koni Iwno ING BANK ŚLĄSKI O/KOSTRZYN 75 1050 1520 1000 0022 0297 3752 w terminie pięciu dni od daty licytacji.

Żaden koń nie zostanie wydany nabywcy zanim cena zakupu nie wpłynie na powyższe konto.

 1. Brak wpłaty ceny zakupu w terminie 7 dni od daty aukcji, daty wystawienia faktury powoduje przepadek wadium i rozwiązanie umowy z winy nabywcy.
 2. Zakupionego konia należy odebrać ze Stadniny w terminie do 12-07-2018. Do tego terminu koń może przebywać w Stadninie bez dodatkowych opłat ale na ryzyko nabywcy. Istnieje możliwość dalszego utrzymania konia w Stadninie w drodze zawartej odrębnej umowy. Koszt utrzymania konia wynosi 20 PLN dziennie + 8% VAT
 3. Zawarcie umowy na dalsze utrzymanie konia jest możliwe tylko w przypadku wcześniejsze go wniesienia pełnej ceny zakupu.
 4. Nabywca zagraniczny ponosi koszty wymaganych badań weterynaryjnych oraz wszelkie koszty wynikające z wysyłki koni za granicę.
 5. Nabywca załaduje konia w miejscu aukcji do swojego środka transportu na własny koszt i ryzyko. Po udostępnieniu konia do załadunku na środek transportu wskazany przez nabywcę, ryzyko związane z końmi przechodzi całkowicie na nabywcę
 6. Stadnina Koni Iwno sprzedaje konie w stanie „jak jest” i jakiekolwiek gwarancje, łącznię z gwarancjami przydatności handlowej, użytkowej i innej, ze strony Stadniny są wykluczone.
 7. Wszystkie oficjalne informacje i poprawki ogłaszane podczas aukcji mają moc korygującą.
 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stadniny Koni „Iwno” podczas trwania aukcji i imprez z nią związanych czynią to na własne ryzyko. Stadnina Koni „Iwno” nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na zdrowiu czy mieniu poniesione przez te osoby podczas trwania imprezy.