Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w oborze w Libartowie

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawe wygrodzen przy stole paszowym o dlugosci około 550 m w oborze w Libartowie”

 

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 28 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo II”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podłoża na hali

Przedmiotem jest wykonanie podłoża jeździeckiego według poniższej specyfikacji

Podłoże jeździeckie na hali o wymiary 74,5 x 24,6

 • Podłoże ma być mieszanką Mieszanka certyfikowanych piasków ilastych z domieszką włókien juty, poliestru lub elany, warstwa o grubości 15 cm
 • Nawadnianie z góry

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 2. oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. oraz zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów punktowych:

 1. Cena – 80%
 2. Kwalifikacje, doświadczenie – 10%
 3. Dostosowanie terminu wykonania do potrzeb inwestora – 10%

Termin wykonania inwestycji po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z zleceniodawcą.

Termin składania ofert do  05-03-2018

Oferty można składać w sekretariacie Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1 , 62-025 Kostrzyn Wlkp. lub na maila iwno1@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Żurowska 693 34 34 74

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę 26 topól

„ Na wycinkę 26 sztuk topól na działce 52/31 należącej do Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o. połączonych z pracami porządkowymi po wycince”

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów punktowych:

 1. Cena – 80% ( kompensata za drewno)
 2. Kwalifikacje, doświadczenie – 10%
 3. Dostosowanie terminu wykonania do potrzeb inwestora – 10%

Termin składania ofert do  05-03-2018

Oferty można składać w sekretariacie Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1 , 62-025 Kostrzyn Wlkp. lub na maila iwno1@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Żurowska 693 34 34 74

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.