Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w oborze w Libartowie

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawe wygrodzen przy stole paszowym o dlugosci około 550 m w oborze w Libartowie”

 

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 28 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo II”

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podłoża na hali

Przedmiotem jest wykonanie podłoża jeździeckiego według poniższej specyfikacji

Podłoże jeździeckie na hali o wymiary 74,5 x 24,6

 • Podłoże ma być mieszanką Mieszanka certyfikowanych piasków ilastych z domieszką włókien juty, poliestru lub elany, warstwa o grubości 15 cm
 • Nawadnianie z góry

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 2. oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 3. oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 4. oraz zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów punktowych:

 1. Cena – 80%
 2. Kwalifikacje, doświadczenie – 10%
 3. Dostosowanie terminu wykonania do potrzeb inwestora – 10%

Termin wykonania inwestycji po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z zleceniodawcą.

Termin składania ofert do  05-03-2018

Oferty można składać w sekretariacie Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1 , 62-025 Kostrzyn Wlkp. lub na maila iwno1@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Żurowska 693 34 34 74

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę 26 topól

„ Na wycinkę 26 sztuk topól na działce 52/31 należącej do Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o. połączonych z pracami porządkowymi po wycince”

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów punktowych:

 1. Cena – 80% ( kompensata za drewno)
 2. Kwalifikacje, doświadczenie – 10%
 3. Dostosowanie terminu wykonania do potrzeb inwestora – 10%

Termin składania ofert do  05-03-2018

Oferty można składać w sekretariacie Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1 , 62-025 Kostrzyn Wlkp. lub na maila iwno1@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Żurowska 693 34 34 74

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zaproszenie do składania ofert – Naprawa wygrodzeń w oborze w Libartowie

 

Stadnina Koni Iwno Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

„Naprawę wygrodzeń przy stole paszowym o długości około 550 m w oborze w Libartowie”

Kryteria wyboru oferty:

– cena za 1 metr bieżący

– okres wykonania usługi od momentu podpisania umowy

– okres gwarancji

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 02 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Naprawa wygrodzeń Libartowo”

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Zaproszenie do składania ofert – Utwardzenie terenu podwórza

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na utwardzenie terenu w miejscowości Libartowo (ok 1500 m2).

Przewidywany zakres robót:

 1. Roboty ziemne:

– roboty pomiarowe powierzchniowe,

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość 15 cm,

-mechaniczne wykorytowanie,

 1. Podbudowa:

– podsypka piaskowa zagęszczana warstwami mechanicznie grubość 10 cm,

– mechaniczne profilowanie,

III. Nawierzchnia:

– wykonanie nawierzchni betonowej z dylatacją grubość 15 cm lub płyt betonowych

– odwodnienie powierzchniowe

Po wykonaniu robót budowlanych inwestor winien wykonać roboty porządkowo – niwelacyjne wokół powierzchni utwardzonej

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą (cena netto za 1 m2)

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 02 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Utwardzenie terenu Libartowo”

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: maj 2018

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Iwno 58/2 – Antonin 184/1

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 25.01 2018 zgodnie z ogłoszeniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Sekretariacie Spółki, na stronie internetowej www.sk-iwno.com.pl oraz profilu facebookowym Stadnina Koni Iwno https://www.facebook.com/Stadnina-Koni-Iwno-915297208491390:

o godzinie 12:00 odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o.o. położonej na terenie miejscowości Iwno – nieruchomość rolna zabudowana położona w obrębie 0008 Iwno, gmina Kostrzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 58/2 o pow. 0,3000 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00024137/7

o godzinie 13:00 odbył się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Stadniny Koni „Iwno” Sp. z o.o. położonej na terenie miejscowości Antonin – nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0013 Siedlec, miejscowość Antonin, gmina Kostrzyn, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 184/1 o pow. 1,4700 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Wrześni IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr PO1F/00024139/1.

Do uczestnictwa w obu przetargach został dopuszczony Pani Marek Kałużny – przedstawiono komplet dokumentów i wpłacono w terminie wadium

Cena wywoławcza nieruchomości w Iwnie wynosiła 110 400,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy czterysta złotych, w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 111 400,00 

Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Kałużny

Cena wywoławcza nieruchomości w Antoninie wynosiła 389 700,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych, w tym podatek VAT)

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 393 700,00 zł

Nabywcą nieruchomości został Pan Marek Kałużny