Przetarg - Budowa budynku ujeżdżalni koni w istniejącej stadninie koni

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o.

62-025lwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1

tel. 61 817 80 11 fax 61 817 80 59

Ogłasza pisemny przetarg na realizację inwestycji pt.

„Budowa budynku ujeżdżalni koni

w istniejącej stadninie koni"

PP/SK/0003/2017

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (SIWZ). SIWZ wraz z projektem umowy, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót można pobrać na stronie internetowej Spółki – http://www.sk-iwno.com.pl w zakładce Konie/Inwestycje. Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Spółki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG BUDOWA UJEŻDŻALNI”, osobiście, pocztą lub kurierem.

Termin składania ofert do dnia 25.05.2017 r. do godziny 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.05.2017 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 § 2 k.c.), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów.

Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów,

- dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Koszty sporządzenia oferty są po stronie oferenta i nie podlegają zwrotowi w przypadku braku wyboru oferty Wykonawcy jak i w przypadku zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonania wyboru Wykonawcy.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkie powołanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przepisy Ustawy oznacza ich odpowiednie stosowanie.

Wszelkich informacji dotyczących postępowania przetargowego udziela:

- w sprawach formalnych Magdalena Żurowska (+48) 693 343 474

- w sprawach technicznych Zbigniew Maciejewski tel.(+48) 601 871 765

Ogłoszenie

SWIZ

Część opisowa

Część rysunkowa

Projekt zagospodarowania działki

Kosztorys ślepy