Nowości

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdania finansowego spółki2017-10-11

Zarząd Spółki:  STADNINA KONI „IWNO” Sp. z o. o. z siedzibą w Iwnie ul. Park Mielżyńskich 1/1 62-02 Kostrzyn Wlkp. - zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowanego Spółki za rok 2017 i za rok 2018 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tego badania.

Oferta firmy audytorskiej na rok 2017 i na rok 2018 powinna zawierać:

1.    Informacje o firmie audytorskiej, w tym o:

•    Formie prowadzenia działalności,

•    Wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach),

•    Wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

•    Liczbie zatrudnionych na umowę o pracę biegłych rewidentów,

•    Składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania spółki,

•    Pozycji na rynku usług audytorskich oraz znajomości branży, w której działa spółka (produkcja rolnicza).

2.    Oświadczenia firmy audytorskiej o:

•    Spełnianiu wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach (Dz.U. 2017 poz. 1089) oraz o nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania,

•    Dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem oraz innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie prowadzenie badania,

•    Wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów wraz z danymi personalnymi biegłego, numerem licencji zawodowej, zestawieniem doświadczenia zawodowego w branży produkcji rolniczej (nazwy podmiotów badanych przez biegłego rewidenta za ostanie 5 lat) i w związku z tym spełnianiu przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach;

3.    Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania. Cena powinna być skalkulowana za badanie sprawozdań finansowych za dwa lata, zaprezentowana w rozbiciu na rok 2017 i rok 2018 [1];

4.    Wskazanie terminu zakończenia badania sprawozdania finansowego i przedłożenia sprawozdania z badania do spółki (konieczność podania pełnej daty). W przypadku określenia przez podmiot terminu zakończenia badania tzw. „termin do uzgodnienia” – oferta nie będzie brana pod uwagę.

5.    Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

6.    Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej;

7.    Oświadczenie o możliwości, o ile będzie to konieczne, obecności kluczowego biegłego rewidenta na zgromadzeniu wspólników, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,

8.    Oświadczenie o gotowości do przekazywania do wiadomości pełnomocnika wspólnika sporządzanych dla zarządów (w formie tzw. Listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości danej spółki.

9.    Parafowany przez oferenta wzór umowy na badanie sprawozdania finansowego tożsamy z zapisami w składanej ofercie.

Oferty należy kierować na adres spółki.

STADNINA KONI „IWNO” SP. Z O.O Iwno,

ul. Park Mielżyńskich 1/1, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Termin składania ofert upływa z dniem 30 października 2017 roku.[2]

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 618178011

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie pełnomocnika wspólnika tj. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w dniu 08 listopada 2017 roku. Natomiast zakończenie i rozstrzygnięcie postepowania nastąpi do dnia 17 listopada 2017 roku.

Oferty złożone po upływie terminu określonego w przedmiotowym zaproszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo do możliwości odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.[1] Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z rozdziałem II ust. 6 Wytycznych, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, a nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz badanej jednostki lub jednostek z nią powiązanych.

[2] Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień wpływu oferty do spółki.

Powrót