Przetargi

Zaproszenie do składania ofert – Utwardzenie terenu podwórza

By Marzec 2, 2018 No Comments

Stadnina Koni „Iwno” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na utwardzenie terenu w miejscowości Libartowo (ok 1500 m2).

Przewidywany zakres robót:

  1. Roboty ziemne:

– roboty pomiarowe powierzchniowe,

– usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość 15 cm,

-mechaniczne wykorytowanie,

  1. Podbudowa:

– podsypka piaskowa zagęszczana warstwami mechanicznie grubość 10 cm,

– mechaniczne profilowanie,

III. Nawierzchnia:

– wykonanie nawierzchni betonowej z dylatacją grubość 15 cm lub płyt betonowych

– odwodnienie powierzchniowe

Po wykonaniu robót budowlanych inwestor winien wykonać roboty porządkowo – niwelacyjne wokół powierzchni utwardzonej

– Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty i negocjacji cen lub unieważnienia wyboru bez podania przyczyn

– Zamawiający zawrze umowę z oferentem, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą (cena netto za 1 m2)

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja ofertę

Oferty prosimy składać do dnia 02 marca 2018 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (iwno1@poczta.onet.pl),  tradycyjnej lub osobiście w sekretariacie spółki. Ofertę proszę zatytułować: „Utwardzenie terenu Libartowo”

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: maj 2018

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.