Przetargi

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie podłoża na hali

By Marzec 2, 2018 No Comments

Przedmiotem jest wykonanie podłoża jeździeckiego według poniższej specyfikacji

Podłoże jeździeckie na hali o wymiary 74,5 x 24,6

  • Podłoże ma być mieszanką Mieszanka certyfikowanych piasków ilastych z domieszką włókien juty, poliestru lub elany, warstwa o grubości 15 cm
  • Nawadnianie z góry

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  2. oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  3. oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
  4. oraz zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria punktowe

Oferty, które spełnią kryteria formalne zostaną poddane ocenie według następujących kryteriów punktowych:

  1. Cena – 80%
  2. Kwalifikacje, doświadczenie – 10%
  3. Dostosowanie terminu wykonania do potrzeb inwestora – 10%

Termin wykonania inwestycji po podpisaniu umowy i uzgodnieniu z zleceniodawcą.

Termin składania ofert do  05-03-2018

Oferty można składać w sekretariacie Stadniny Koni Iwno Sp. z o.o.

Iwno, ul. Park Mielżyńskich 1/1 , 62-025 Kostrzyn Wlkp. lub na maila iwno1@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Żurowska 693 34 34 74

Do chwili otwarcia ofert, Stadnina na każdym etapie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania „zaproszenia do składania ofert” bez podania przyczyny.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia.